Algemene voorwaarden


  1. algemeen
  2. bezoek aan de website
  3. lidmaatschap
  4. eigendom
  5. aansprakelijkheid
  6. diensten
  7. overige

algemeen

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Mespot.nl. Wij raden u aan om deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door gebruik te maken van de website van MeSpot.nl aanvaardt u daarmee gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

MeSpot.nl heeft het recht om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele algemene voorwaarden zijn te raadplegen op deze website. Indien u het gebruik van MeSpot.nl voortzet na een of meer aanpassingen aan de algemene voorwaarden impliceert dit dat u deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

bezoek aan de website

MeSpot.nl faciliteert communicatie tussen personal branding professionals en hun potentiële klanten/clienten/opdrachtgevers. Daabij heeft het platform geen inhoudelijke bemoeienis en voert dan ook geen controle uit over de kwaliteit, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de informatie die personalbranding professionals op de website zetten.

MeSpot.nl is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van MeSpot.nl plaatsen en beschikbaar stellen. MeSpot.nl geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.

lidmaatschap MeSpot.nl

U staat er jegens het platform voor in dat de informatie die u op MeSpot.nl zet compleet, naar waarheid en juist is, waaronder uw persoonsgegevens zoals u naam en e-mailadres en uw professionele gegevens. U stemt ermee in dat wij uw gegevens opslaan en gebruiken in verband met het beheer van uw account. Raadpleeg hier ons Privacy Statement.

Als u niet professioneel werkzaam bent op het terrein van personal branding kunt u geen account aanmaken.

U mag geen accounts aanmaken op naam van een andere persoon, tenzij die andere persoon u daarvoor toestemming heeft gegeven. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw het wachtwoord van uw account voor anderen en u zult anderen geen toegang verlenen tot MeSpot.nl met behulp van uw account. U mag op elk gewenst moment uw account beëindigen door gebruik te maken van de procedure zoals beschreven op de website. Accounts zijn alleen voor natuurlijke personen.


U staat er jegens MeSpot.nl voor in dat u bevoegd bent om gebruik te maken van de website en om te handelen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Daarnaast staat u er jegens MeSpot.nl voor in dat u te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden zult nakomen en dat u zich zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van deze website.

Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, mogen de activiteiten die u verricht in het kader van MeSpot.nl niet:
1. op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
2. inbreuk maken op rechten van MeSpot.nl of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
3. in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
4. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de website en/of de computersystemen van MeSpot.nl te omzeilen;
5. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens MeSpot.nl en/of een derde.

intellectueel eigendom

U erkent en stemt ermee in dat de website bestanden, andere content en programma's bevat die eigendom zijn van Personal Branding Netwerk, licentiegevers en/of gebruikers van Personal Branding Netwerk en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze algemene voorwaarden, verleent Personal Branding Netwerk u een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het format zoals deze bestanden op de website ter beschikking worden gesteld. Niets van wat in deze algemene voorwaarden en/of op de website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan u te verlenen. Het gebruik dat u mag maken van de website is beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is beschreven.

U verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Personal Branding Netwerk of derden. U erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze algemene voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.

bestanden en informatie uploaden/licentie

Onder de voorwaarden die in deze algemene voorwaarden zijn gesteld, behoudt u in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan u toebehoren met betrekking tot de bestanden die door u via de website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de website.

aansprakelijkheid

Personal Branding Netwerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze algemene voorwaarden door gebruikers van Personal Branding Netwerk. U erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die u beschikbaar stelt aan Personal Branding Netwerk door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze algemene voorwaarden.

Personal Branding Netwerk is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze algemene voorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door u beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen. U bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat u van de website maakt, onder meer - maar niet daartoe beperkt - voor het beschikbaarstellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen. U staat er jegens Personal Branding Netwerk voor in dat u volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen en dat u volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze algemene voorwaarden te verlenen. U vrijwaart Personal Branding Netwerk en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze algemene voorwaarden. Alle door Personal Branding Netwerk gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door u worden vergoed.

Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan Personal Branding Netwerk, sta u ervoor in dat
(a) u bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en dat u gerechtigd bent om aan Personal Branding Netwerk de rechten te verlenen als bedoeld in deze algemene voorwaarden;
(b) de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of Personal Branding Netwerk, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van u of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de website;
(c) u niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot u recht om te handelen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;
(d) Personal Branding Netwerk niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties; <
(e) u bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die u ter beschikking stelt als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Personal Branding Netwerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Personal Branding Netwerk dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

Voorzover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op Personal Branding Netwerk rust, is deze aansprakelijkheid jegens u, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door u aan Personal Branding Netwerk betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van Personal Branding Netwerk is voortgevloeid.

Personal Branding Netwerk is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die Personal Branding Netwerk verricht en/of jouw gebruik van de website.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Personal Branding Netwerk meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Personal Branding Netwerk vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Personal Branding Netwerk voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Personal Branding Netwerk (eigen handelen) zelf en/of het bestuur van Personal Branding Netwerk uit te sluiten.

abonnement betaalde diensten

Een abonnement op een betaalde dienst komt tot stand op het moment dat Personal Branding Netwerk het op de Website vermelde bedrag voor het door u gekozen pakket heeft ontvangen en wordt aangegaan voor de bij het betreffende pakket op de Website vermelde termijn.

Alle prijzen van betaalde diensten of producten die door Personal Branding Netwerk worden aangeboden, zijn in euros en exclusief BTW. U betaalt voor de via de website bestelde producten en/of diensten de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders op de website aangegeven wijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat u een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat. De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de website op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend. In geval van periodiek verschuldigde betalingen zal Personal Branding Netwerk u vooraf van een prijswijziging op de hoogte stellen. Het storneren van een door Personal Branding Netwerk (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat u niet van uw betalingsverplichting.

Indien Personal Branding Netwerk een verschuldigd bedrag niet (tijdig) ontvangt, is Personal Branding Netwerk gerechtigd de betaalde dienst op te schorten tot het moment dat het verschuldigde bedrag door Personal Branding Netwerk is ontvangen.U kunt Personal Branding Netwerk niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Stopzetten en beschikbaarheid diensten

In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Personal Branding Netwerk ten dienste staan, is Personal Branding Netwerk te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om u activiteiten in verband met Personal Branding Netwerk (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, u account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan u te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
(i) U handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;
(ii) We van mening zijn dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan uzelf, aan andere gebruikers of aan Personal Branding Netwerk kunnen toebrengen. Personal Branding Netwerk zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

Indien uw gebruik van een betaalde dienst van Personal Branding Netwerk wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heeft u geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan Personal Branding Netwerk.

Personal Branding Netwerk garandeert niet dat de dienst van Personal Branding Netwerk te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

Privacy

Door het Gebruik van de Website ben u gebonden aan ons Privacy Statement.

Content van derden

De website bevat content en diensten van derden en/of links naar websites van derden. De opname of aanwezigheid van content van derden op de Website impliceert niet dat Personal Branding Netwerk deze content heeft goedgekeurd danwel gecontroleerd. Personal Branding Netwerk is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website.

Overige bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.